DMCR NEWS

ทช.นำเสนอแนวทางในการจัดการพื้นที่ชายฝั่งซึ่งเป็นที่ดินป่าชายเลน

  • 7 ก.ค. 2558
  • 1,908
ทช.นำเสนอแนวทางในการจัดการพื้นที่ชายฝั่งซึ่งเป็นที่ดินป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางในการจัดการพื้นที่ชายฝั่งซึ่งเป็นที่ดินป่าชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการพื้นที่ชายฝั่งที่ซึ่งเป็นที่ดินป่าชายเลน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ พิริยโยธา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่ง และป่าชายเลน เป็นประธานเปิดการประชุม นายชากรี รอดไฝ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ตลอดจนคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมฯ และผู้แทนจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางในการจัดการพื้นที่ชายฝั่งซึ่งเป็นที่ดินป่าชายเลน และระดมความคิด เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ทั้งนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จึงได้ร่วมมือกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการศึกษาแนวทางการจัดการพื้นที่ชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยคัดเลือกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ในการนำร่องไปสู่การขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่อื่นๆต่อไป

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง