DMCR FACEBOOK

ให้ความรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน ชุมชนในผืนป่าอัมพวา

  • 19 ม.ค. 2565
  • 78
ให้ความรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน ชุมชนในผืนป่าอัมพวา

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) ร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องประชุมอัมพวา ที่ว่าการอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมี พันเอก จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.กอ.รมน.สมุทรสงคราม เป็นประธาน โดยจัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การอนุรักษ์ป่าชายเลน” และเปิดรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล โดยมีผู้สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ๕๑ คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง