DMCR FACEBOOK

ฟื้นฟูป่าชายเลนสงขลา พื้นที่ป่าในเมืองบ้านโคกไร่

  • 19 ม.ค. 2565
  • 127
ฟื้นฟูป่าชายเลนสงขลา พื้นที่ป่าในเมืองบ้านโคกไร่

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) และศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๐๐ คน เข้าร่วมโครงการผนึกกำลังป้องกัน ปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรพื้นที่ป่าชายเลน จัดโดย กอ.รมน.สงขลา โดยมี นายประพันธ์  ศรีสุวรรณ ปลัด อบจ.สงขลา เป็นประธาน จัดเพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนให้ร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป้าหมาย โดยจัดอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน และนำปลูกต้นโกงกาง ๓๐๐ ต้น ปลูกฝักโกงกาง ๓๐๐ ฝัก ณ โครงการป่าในเมืองบ้านโคกไร่ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง