DMCR INFOGRAPHIC

๕ จังหวัดที่มีผืนป่าชายเลน กว้างใหญ่มากที่สุด

  • 1 เม.ย. 2565
  • 2,983
๕ จังหวัดที่มีผืนป่าชายเลน กว้างใหญ่มากที่สุด

ป่าชายเลน นับเป็น ๑ ในทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญของประเทศไทย มีพื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพรวม ๑,๗๓๗,๐๒๐ ไร่ โดยกรม ทช. ได้จัดอันดับจังหวัดที่พบพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุด ๕ อันดับแรก โดยส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งทะเลอันดามัน ทั้งนี้ เพื่อพวกเรามาช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลและชายฝั่งของพวกเราต่อไป
ข้อมูลรายจังหวัด Ref. https://bigdata.dmcr.go.th/detail/resource/83

ดาวน์โหลด

๕ จังหวัดที่มีผืนป่าชายเลน กว้างใหญ่มากที่สุด.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 107