DMCR NEWS

"กรม ทช." จับมือ "กระทรวง มท." ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนท้องที่ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

  • 16 พ.ค. 2565
  • 917
"กรม ทช." จับมือ "กระทรวง มท." ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนท้องที่ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

          วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 (เวลา 09.30 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมสร้างการรับรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนท้องที่ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลพะวง โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และนายมงคล ไข่มุกด์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5  ตลอดจนนายกเทศมนตรีตำบลพะวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเวทีประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนในท้องที่ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 4,600 ไร่ ซึ่งแปลงที่ดินอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติ ครม. 15 ธันวาคม 2530 มติ ครม. 22 สิงหาคม 2543 และมติ ครม. 17 ตุลาคม 2543 ทั้งนี้ ได้มีประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ประมาณ 500 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
          โดยที่เวทีประชุมได้ข้อสรุปร่วมกัน คือ ให้พื้นที่ที่ยังคงมีสภาพป่าชายเลนที่สมบูรณ์เนื้อที่ ประมาณ 570 ไร่ ให้คงรักษาให้คงความสมบูรณ์ต่อไป และพื้นที่ในส่วนที่หน่วยงานราชการต่างๆ ก่อสร้างอาคารสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาตเนื้อที่ประมาณ 1,659 ไร่ ให้หน่วยงานราชการยื่นตามมติ ครม. 23 มิถุนายน 2563 และ 11 พฤษภาคม 2564 ขณะนี้ยื่นเรื่องแล้ว 23 ราย คงเหลือ 4 ราย ให้จังหวัดสงขลาแจ้งหน่วยงานที่ยังไม่ได้ยื่นรับทราบและดำเนินการให้ครบถ้วน ที่ประชุมเห็นด้วยและรับทราบการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชน 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนท่าสะอ้าน (หลังนวมินทร์) ชุมชนโคกไร่ และชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ 2,116 ไร่ ให้ดำเนินการตามโครงการจัดที่อยู่อาศัยให้ราษฏร ภายใต้โครงการ คทช. โดยจังหวัดสงขลาได้แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจพื้นที่และผู้ครอบครองในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว เพื่อเสนอเรื่องให้กรม ทช. ดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง