DMCR NEWS

กรม ทช.ร่วมประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ

  • 18 พ.ค. 2565
  • 893
กรม ทช.ร่วมประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ

        วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ และการอบรมคณะกรรมการลุ่มน้ำและเครื่องมือขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และคณะกรรมการลุ่มน้ำ 22 ลุ่มน้ำ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสถานที่ประชุมในภูมิภาค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
        ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายขับเคลื่อน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และคณะกรรมการลุ่มน้ำ 22 ลุ่มน้ำ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการลุ่มน้ำโดยตำแหน่ง กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม และกรรมการลุ่มน้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนทั้งสิ้น 1,015 คน เพื่อเป็นแนวทาง ในการขับเคลื่อนหารบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสะท้อนแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำตั้งแต่ระดับพื้นที่ ระดับลุ่มน้ำ จนถึงระดับประเทศ สอดคล้องตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้สัมฤทธิผลโดยเร็ว ทำให้เกิดความมั่นคงด้านน้ำของประเทศได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการลุ่มน้ำเร่งดำเนินการจัดทําแผนแม่บทลุ่มน้ำให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ครอบคลุมในทุกมิติ พร้อมจัดทําแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม ตลอดจนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะน้ำท่วม โดยดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการจัดทําระบบเตือนภัยน้ำท่วม ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพอากาศและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที รวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกหน่วยงานด้านน้ำในการส่งเสริมและรณรงค์การสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนในเรื่องทรัพยากรน้ำสร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง