DMCR NEWS

ทช. ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง (แห่งใหม่)

  • 18 พ.ค. 2565
  • 891
ทช. ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง (แห่งใหม่)

         วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและออกแบบอาคารฯ และที่ปรึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมประชุมปรึกษา หารือ และแก้ไขการออกแบบอาคารฯ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองและพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยมีมติ เห็นชอบในหลักการ โครงการก่อสร้างอาคารฯ และให้กรมนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงรายละเอียด ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
        ทั้งนี้ ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันปรับปรุงรูปแบบอาคาร ที่จะก่อสร้างในพื้นที่ย่านประวัติศาสตร์ จะต้องมีความสอดคล้องกับคุณค่าความสำคัญและประวัติศาสตร์ และแสดงอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรุงรัตนโกสินทร์ รวมถึงปรับรูปแบบอาคารบริเวณส่วนงานระบบวิศวกรรมอาคาร และห้องระบบ Data Center ที่มีลักษณะเป็นมวลขนาดใหญ่ และสีอาคารให้มีความสอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณที่ริมน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในแนวแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อความสวยงามสอดคล้องกับอาคารข้างเคียง และแผนผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมทั้ง ตรวจสอบโครงสร้างฐานอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และที่จอดรถให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า โดยมีนายประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาต่อไป

ภาพ/ข่าว : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง