DMCR NEWS

ทช. เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง”

  • 19 พ.ค. 2565
  • 887
ทช. เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง”

          วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง โดยมีนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กรม ทช. และคณะมัคคุเทศก์จำนวน 100 คน เข้าร่วมฝึกอบรม ณ อาคาร 34 ห้อง 402 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ
          ทั้งนี้ โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระราชดำริ ซึ่งพระองค์ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบกับแนวปะการัง การจัดฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับมัคคุเทศก์ ผู้นำการดำน้ำ และครูสอนดำน้ำ ที่จะทำหน้าที่ผู้ควบคุมการดำน้ำตามที่กำหนดไว้ในร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ ควบคุม กำกับดูแล การประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำไม่ให้ส่งผลกระทบกับแนวปะการัง ภายใต้ประกาศกระทรวงดังกล่าว และพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวทางทะเลให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น กำหนดมาตรฐานของผู้ที่จะพานักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในบริเวณแนวปะการัง จัดระเบียบการท่องเที่ยวดำน้ำและแหล่งท่องเที่ยวบริเวณแนวปะการังให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนลดความเสี่ยงการทำผิดกฏหมายของนักท่องเที่ยว สร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสืบไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง