DMCR NEWS

กรม ทช. ประชุมปรับปรุงร่างระเบียบปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต

  • 26 พ.ค. 2565
  • 715
กรม ทช. ประชุมปรับปรุงร่างระเบียบปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต

     วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมปรับปรุงร่างระเบียบปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช.
     ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้พิจารณาร่างระเบียบการปลูกป่าเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตเพื่อส่งเสริมให้องค์กรหรือบุคคลภายนอกและชุมชนชายฝั่งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและให้เกิดการจัดสรรแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการปลูกและบำรุงป่าชายเลน รวมทั้งเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง