DMCR FACEBOOK

เก็บข้อมูลเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง อนุรักษ์ทะเลชลบุรี

  • 29 พ.ค. 2565
  • 63
เก็บข้อมูลเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง อนุรักษ์ทะเลชลบุรี

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพื้นที่ชายฝั่งทะเล ๒๔ จังหวัด เพื่อสอบถามข้อมูลด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงอาชีพในการดำรงขีวิตของสมาชิกเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง โดยครั้งนี้ได้สำรวจในเขตตอนเหนือของ จ.ชลบุรี รวม ๕ กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.คลองตำหรุ กลุ่มประมงรวมใจอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว(พิทักษ์ทะเล) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน(ภูมิปัญญาชายฝั่งทะเล) ต.คลองตำหรุ และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน ม.๖ ต.คลองตำหรุ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง