DMCR NEWS

รองนายก “ประวิตร” เร่งรัดการดำเนินงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 4 ส.ค. 2565
  • 367
รองนายก “ประวิตร” เร่งรัดการดำเนินงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          วันที่ 4 สิงหาคม 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในการนี้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          การประชุมดังกล่าว พล.อ.ประวิตร ได้เร่งรัดการดำเนินงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมมีวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการหลายเรื่อง โดยเฉพาะการกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ในจังหวัดตรัง และพังงา ที่ต้องเร่งรัดเสนอประกาศกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณา ต่อไป รวมถึงการจัดทำแผนที่ข้อมูลวิชาการของระบบกลุ่มหาดประเทศไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยอย่างยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดบูรณาการดำเนินงานร่วมกันให้เป็นระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ กรม ทช. ได้เตรียมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามผลการประชุมสหประชาชาติด้านมหาสมุทร ค.ศ. 2022 ในหลายประเด็น รวมถึงประสานความร่วมมือต่อเนื่องกับประเทศที่แสดงเจตนารมณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานภาพรวมของประเทศไทย ต่อไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง