DMCR FACEBOOK

พาตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล รอบเกาะภูเก็ต

  • 6 ส.ค. 2565
  • 73
พาตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล รอบเกาะภูเก็ต

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล และแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพื้นฐาน มีค่าอุณหภูมิน้ำ ๒๙.๙-๓๖.๖ องศาเซลเซียส ความเค็ม ๒๒-๓๒ ppt. ค่าความเป็นกรด-ด่าง ๗.๖๒-๗.๙๑ และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ ๕.๑๑-๗.๔๕ มิลลิกรัมต่อลิตร สภาพอากาศโดยทั่วไป ท้องฟ้ามีเมฆมาก มีคลื่นสูง อากาศร้อนอบอ้าว บริเวณชายหาดท่องเที่ยวมีจำนวนนักท่องเที่ยวน้อย ไม่พบก้อนน้ำมันดิน แต่พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้ม บริเวณชายหาดป่าตอง และหาดกะรน โดยแพลงก์ตอนที่เป็นสาเหตุของปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี ได้แก่ แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมกลุ่มเพนเนต สกุล Eunotogramma เป็นสกุลเด่น ไม่พบการตายของสัตว์น้ำในพื้นที่ที่เกิดปรากฏการณ์และบริเวณใกล้เคียง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง