DMCR FACEBOOK

แจ้งเตือน การครอบครองผืนป่าชายเลนบ้านสวน เมืองชลบุรี

  • 17 ส.ค. 2565
  • 80
แจ้งเตือน การครอบครองผืนป่าชายเลนบ้านสวน เมืองชลบุรี

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ร่วมกับ  ทสจ.ชลบุรี กอ.รมน.ชลบุรี ศรชล.ชลบุรี และเทศบาลเมืองบ้านสวน นำประกาศไปติดแจ้งให้ผู้ยึดถือครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน นำหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพิ่มและฟื้นฟู (ทวงคืน) พื้นที่ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่ ม.๓ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ “ป่า” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และอยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง