DMCR FACEBOOK

มาเที่ยว แถมความรู้ป่าชายเลนริมฝั่งปากน้ำระยอง

  • 17 ส.ค. 2565
  • 93
มาเที่ยว แถมความรู้ป่าชายเลนริมฝั่งปากน้ำระยอง

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ลาดตระเวน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีกิจกรรมเดินชมป่าชายเลนบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ๗ กม. ล่องเรือชมป่าชายเลนรอบเกาะกลางน้ำ สักการะพระเจดีย์กลางน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองระยอง ศึกษาความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน คอนโดปู หลุมเลี้ยงปลาตีน และพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลแบบครบวงจร โดยมีคณะชมรมผู้สูงอายุชุมชนสะพานราษฎร์ และคณะครู-นักเรียน โรงเรียนวัดบ้านดอน มาเยี่ยมชม รวมทั้งวันมีผู้เข้ามาในพื้นที่ ๒๖๐ คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง