DMCR FACEBOOK

สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 20 ส.ค. 2565
  • 558
สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

ปูก้ามดาบ หรือ ปูเปี้ยว Fiddler crabs, Ghost crabs) เป็นปูทะเลขนาดเล็กพบมากในป่าชายเลน อยู่ในสกุล Uca ในวงศ์ Ocypodidae มีลักษณะกระดองรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีก้านตายาว กระดองมีสีสวยงามต่าง ๆ ตัวผู้มีลักษณะเด่นอันเป็นที่มาของชื่อเรียก คือ มีก้ามข้างใดข้างหนึ่ง ขึ้นอยู่กับชนิดใหญ่กว่าอีกข้างอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจะใช้ก้ามข้างนี้ในการโบกไปมาเพื่อขู่ศัตรูและเรียกร้องความสนใจจากตัวเมีย อีกทั้งยังใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้กัน ขณะที่ปูตัวเมียก้ามทั้ง ๒ ข้างจะเล็กเท่ากัน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง