DMCR NEWS

"บิ๊กป้อม" หนุน MOU 22 หน่วยงาน พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อความอยู่ดีกินดี

  • 2 ก.ย. 2565
  • 149
"บิ๊กป้อม" หนุน MOU 22 หน่วยงาน พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อความอยู่ดีกินดี

          วันที่ 2 กันยายน 2565 (เวลา 10.30 น.) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ คทช. ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมชลประทาน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการพัฒนาชุมชน กรมทางหลวงชนบท กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค โดยมี ดร. รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ ได้มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง 22 หน่วยงาน และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ในโอกาสนี้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

         ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกันให้เกิดการอนุญาตและดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง การพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบไฟฟ้า ที่จะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดิน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน และสามารถลงหลักปักฐานต่อไปในระยะยาวได้ อีกทั้งให้มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ต่อยอดไปสู่การจัดหาตลาด รวมถึงช่องทางการกระจายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีรายได้อย่างเพียงพอและมั่นคง ตลอดจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

  

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง