DMCR FACEBOOK

เฮฮา สนุกได้ชมของจริงในผืนป่าชายเลนโกงกางดึกดำบรรพ์ ๒๐๐ ปี

  • 22 ก.ย. 2565
  • 32
เฮฮา สนุกได้ชมของจริงในผืนป่าชายเลนโกงกางดึกดำบรรพ์ ๒๐๐ ปี

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนศรีอรุโณทัย ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๒ รวม ๙๙ คน ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษานอกสถานที่ ชมผืนป่าชายเลนกลางเมือง โกงกางดึกดำบรรพ์ ๒๐๐ ปี ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เมือง ระนอง) ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง โดยจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ประโยชน์ของป่าชายเลน ทั้งนี้ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติที่อยู่รอบตัว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง