DMCR FACEBOOK

รองฯ ทช. ร่วมหารือเตรียมการมหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ๔ ภาค

  • 22 ก.ย. 2565
  • 43
รองฯ ทช. ร่วมหารือเตรียมการมหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ๔ ภาค

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ร่วมการประชุมหารือการดำเนินโครงการ “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวง ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งนี้ ปลัดกระทรวง ทส. ขอให้ทุกหน่วยงานนำประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมหรือการจัดงานต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นใน ๔ ภาค ประกอบด้วย ภาคอีสาน จัดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกรมป่าไม้ ภาคกลาง จัดขึ้นที่จังหวัดนครปฐม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ภาคใต้ จัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภาคเหนือ จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมทั้งได้แนะแนวทางการจัดงานให้มีความทันสมัย สะท้อนถึงความโดดเด่นของแต่ละภาคอย่างชัดเจนและดึงดูดความสนใจ มีกิจกรรมที่หลากหลาย เข้าถึงประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักศึกษา อีกทั้งให้ดำเนินการในลักษณะเวทีแลกเปลี่ยน สร้างการรับรู้และความเข้าใจการดำเนินงาน เป็นต้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง