DMCR FACEBOOK

กรมทะเลและชายฝั่ง พานักเรียนเยี่ยมชมกิจกรรมการเพาะพันธุ์หญ้าทะเล และการอนุบาลเต่าทะเล จ.ชุมพร

  • 23 พ.ย. 2565
  • 299
กรมทะเลและชายฝั่ง พานักเรียนเยี่ยมชมกิจกรรมการเพาะพันธุ์หญ้าทะเล และการอนุบาลเต่าทะเล จ.ชุมพร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายภารกิจของหน่วยงาน ความรู้วิชาเขตทางทะเล และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำชมกิจกรรมการเพาะพันธุ์หญ้าทะเล และการอนุบาลเต่าทะเล ตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเขตทางทะเลของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สู่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล ครู และผู้ปกครอง จำนวน 110 คน จากโรงเรียนบ้านเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฯ และเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง