DMCR FACEBOOK

กรมทะเลและชายฝั่ง ติดตามเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต

  • 29 พ.ย. 2565
  • 118
กรมทะเลและชายฝั่ง ติดตามเก็บตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่งานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณอ่าวป่าตอง ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเล จำนวน 17 สถานี พร้อมตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบความเค็ม มีค่า 30 พีพีที อุณหภูมิน้ำ มีค่าระหว่าง 26.1-30.1 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.22-7.09 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.84-7.99 สภาพอากาศทั่วไป อากาศร้อนอบอ้าว และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งนี้ พบค่าออกซิเจนละลายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำเพื่อการนันทนาการ ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง