DMCR NEWS

กรมทะแลและชายฝั่ง ประชุมหารือถึงการจัดระเบียบชุมชนที่ทิ้งขยะบริเวณเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต เตรียมมาตรการบังคับใช้อย่างจริงจัง หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม

  • 30 พ.ย. 2565
  • 111
กรมทะแลและชายฝั่ง ประชุมหารือถึงการจัดระเบียบชุมชนที่ทิ้งขยะบริเวณเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต เตรียมมาตรการบังคับใช้อย่างจริงจัง หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม

             วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมหารือถึงการร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียล เพจขยะมรสุม MONSOONGARBAGE THAILAND กรณีขยะตกค้างบริเวณชุมชนเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม โดยมีนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่) ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
            สำหรับการหารือดังกล่าวฯ อธิบดี ทช. ไม่นิ่งนอนใจได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ปฏิบัติตามข้อสั่งการพร้อมกับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อชี้แจงข้อมูลและแนวทางการจัดการขยะอย่างถูกวิธี รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนเกาะสิเหร่ ในการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ โดยคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และดำเนินการรีไซเคิลครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือหลักการกำจัดขยะจากแหล่งกำเนิดต้นทาง ลดปริมาณขยะ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเรียกว่าขยะรีไซเคิล ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทั้งนี้ หากชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบขยะตกค้างในชุมชนตามที่กำหนด กรม ทช. จะดำเนินการหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ออกมาตรการคุมเข้ม โดยบังคับใช้กฎหมายและกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ทำตามกฎระเบียบ นอกจากนี้ จะมีการประชุมข้อตกลงในการจัดทำแผนเก็บขยะ เพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วน และมาตรการในระยะยาว รวมถึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างร่วมกัน โดยเฉพาะราษฎรที่อยู่ในชุมชน สุดท้ายนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการทิ้งขยะตกค้างในพื้นที่ป่าชายเลย หรือชายฝั่งทะเล สามารถแจ้งเบาะแสมายังสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล โทร. 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อกรม ทช. จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งดำเนินการตรวจสอบโดยทันที


ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง