DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจและเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ติดตั้งรั้วดักทราย (Sand fence) จ.ประจวบคีรีขันธ์

  • 23 ธ.ค. 2565
  • 2,208
กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจและเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ติดตั้งรั้วดักทราย (Sand fence) จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยส่วนวิศวกรรมชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand fence) ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยอาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยการสำรวจในครั้งนี้มีแนวสำรวจทั้งหมด 9 แนว ครอบคลุมพื้นที่ 230 เมตร ตั้งแต่บริเวณกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่งแบบตั้งตรง ความยาว 90 เมตร และแนวรั้วดักทราย (Sand fence) ความยาว 160 เมตร รวมทั้งพื้นที่ข้างเคียง จากการสำรวจพบว่า บริเวณด้านหน้ากำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่งแบบตั้งตรง มีความลาดชันของชายหาดเฉลี่ยประมาณ 13.76 องศา ปริมาตรของทรายชายหาดลดลงประมาณ 0.94 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่งเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 บริเวณกึ่งกลางรั้วดักทรายความลาดชันชายหาดประมาณ 17.72 องศา ปริมาตรของชายหาดลดลงเพียงเล็กน้อยประมาณ 0.01 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่งเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 จากการสำรวจเบื้องต้นสรุปได้ว่า ในช่วงฤดูลมมรสุมที่มีคลื่นลมรุนแรง(ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) ชายฝั่งบริเวณที่มีการติดตั้งรั้วดักทราย อัตราการสูญเสียตะกอนทรายน้อยกว่าบริเวณชายฝั่งที่มีกำแพงป้องกันคลื่นริมชายฝั่งแบบตั้งตรง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้จะนำกลับไปวิเคราะห์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการสำรวจ ติดตาม และศึกษาการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand fence) ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง