DMCR NEWS

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมหารือขับเคลื่อนการดำเนินการแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ

  • 20 ม.ค. 2566
  • 60
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมหารือขับเคลื่อนการดำเนินการแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ

          วันที่ 20 มกราคม 2566 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และรองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 และผ่านระบบ video conference

 

 

          ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจงในวาระเรื่องเพื่อทราบประเด็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดของแผน คือการเพิ่มจำนวนประชากรพะยูนจาก 250 ตัว เป็น 280 ตัว ในเวลา 3 ปี รวมถึงรายงานสถานภาพพะยูนและแหล่งหญ้าทะเล ปี พ.ศ. 2563 - 2565 และข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นการดำเนินการจัดทำแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ระยะที่ 2 ซึ่งการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติระยะที่ 1 ยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงมีการขอขยายระยะเวลาเพิ่ม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อแผนการดำเนินงานอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติระยะที่ 2 ออกไปอีก 3 ปี พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติในที่ประชุม และเตรียมเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งถัดไป

 

 

          พะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยู่ในทะเลไทยทั้งบริเวณฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ปัจจุบันมีประชากรพะยูนในประเทศไทยประมาณ 250 ตัว โดยประมาณร้อยละ 70 พบในบริเวณทะเลจังหวัดตรัง ถิ่นที่อยู่อาศัยของพะยูนอยู่บริเวณใกล้ฝั่งที่มีแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้า ทาให้พะยูนมีโอกาสได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์สูง พะยูนมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่งเนื่องจากจานวนประชากรที่น้อยเพียงหลักร้อยตัว อีกทั้งยังมีการเสียชีวิตเฉลี่ยถึง 15 ตัวต่อปี โดยมีสาเหตุหลักที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประมง ที่ผ่าน มามีความพยายามในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พะยูนจังหวัดตรังโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้เกิดแผนการอนุรักษ์พะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัยของพะยูนจังหวัดตรัง และผลจากการดำเนินการตามแผนทำให้พะยูนในจังหวัดตรังมีจำนวนเพิ่มขึ้น ความสำเร็จของการทำงานในพื้นที่จังหวัดตรัง เป็นต้นแบบการทำงานเชิงอนุรักษ์พะยูนและถิ่นที่อยู่อาศัย จึงเป็นต้นแบบที่ดีในการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายของพะยูนในแหล่งอื่น ๆ ของประเทศไทยต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง