DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ให้ความรู้สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้แก่เยาวชนโรงเรียนสามัคคีอิสลาวิทยา จ.สตูล

  • 27 ม.ค. 2566
  • 88
กรมทะเลชายฝั่ง ให้ความรู้สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้แก่เยาวชนโรงเรียนสามัคคีอิสลาวิทยา จ.สตูล

วันนี้ 26 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) และเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังเทพสตรี (ร้อย ร.5 พัน.2) ร่วมกับโรงเรียนสามัคคีอิสลาวิทยา อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จัดโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาลโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี โดยมีนักเรียน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 73 คน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริงและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยรับฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร ป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) และเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง