DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

  • 27 ม.ค. 2566
  • 276
กรม ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายไพรัตน์ สุทธิพล ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ในการนี้คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application)
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบถึงผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป (DG - MARE) ในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ครั้งที่ 6 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าการจัดทำนโยบายและแผนบริหารจัดการประมง และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา ของปี พ.ศ. 2566 - 2570 อีกทั้งรายงานความก้าวหน้าโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ในระยะที่ 2 ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา แนวทางการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน และโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน สำหรับกลุ่มเรือที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ซึ่งประสงค์จะเลิกอาชีพทำการประมง และเรือประมงที่แจ้งความประสงค์ออกนอกระบบเพิ่มเติม พร้อมทั้ง โครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน (เรือชุดที่ 1) อีกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง