DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง นำนักเรียนโรงเรียนรักษ์อิสลาม จ.สงขลา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน ตามโครงการ “ทัศนศึกษาสู่โลกกว้าง”

  • 3 ก.พ. 2566
  • 195
กรมทะเลชายฝั่ง นำนักเรียนโรงเรียนรักษ์อิสลาม จ.สงขลา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน ตามโครงการ “ทัศนศึกษาสู่โลกกว้าง”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (สทช.7) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนรักษ์อิสลาม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รวม 83 คน ในการเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน ตามโครงการ “ทัศนศึกษาสู่โลกกว้าง” เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน วงจรชีวิตสัตว์ในป่าชายเลน และการอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมทั้งนำชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง ณ ป่าในเมืองจังหวัดสตูล ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง