DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง จัดฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น"

  • 3 ก.พ. 2566
  • 164
กรมทะเลชายฝั่ง จัดฝึกอบรม "สำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเลในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น"

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จัดโครงการฝึกอบรมสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุกรรมพืชและสัตว์ทะเล ในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2566 ให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 45 คน กิจกรรมประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของโครงการ อพ.สธ. ความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชีววิทยาของแมงกะพรุน สัตว์ทะเลหายาก พันธุ์ไม้ป่าชายเลน รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติการสำรวจพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและการเก็บตัวอย่างพันธุ์สัตว์น้ำแนวชายฝั่ง เพื่อเป็นตัวอย่างมาฝึกการจำแนกชนิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และบันทึกข้อมูลลงในใบงาน การอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ เลือกพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอเป็นพื้นที่โครงการ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง