DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียมรูปโดม จ.ตรัง

  • 27 ก.พ. 2566
  • 884
กรม ทช. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียมรูปโดม จ.ตรัง

วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2566 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยเจ้าหน้าที่ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ได้ลงพื้นที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบริเวณปะการังเทียมรูปโดม ปี 2564 ในพื้นที่อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวนจัดวาง 522 แท่ง ติดตามหลังการจัดวางระยะ 12 เดือน พบการลงเกาะของสิ่งมีชีวิตจำพวกเพรียงหิน เพรียงหัวหอม ไฮดรอย์ ฟองน้ำ หอยสองฝา กัลปังหา มีการปกคลุมของสาหร่ายทะเล ไม่พบการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง และปลาที่พบส่วนใหญ่ อาทิ กลุ่มปลากล้วย กลุ่มปลากระพง กลุ่มปลาปักเป้า กลุ่มปลาสลิดหิน กลุ่มปลาสร้อยนกเขา กลุ่มปลาสลิดทะเล กลุ่มปลาผีเสื้อ กลุ่มปลาโนรี กลุ่มปลานกขุนทอง เป็นต้น ทั้งนี้จากการสำรวจจะนำข้อมูลมาจัดทำรายงานผลการสำรวจติดตามของกรมต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง