DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ศึกษาสำรวจหญ้าทะเล ในพื้นที่อ่าวขาม จ.ตรัง

  • 13 มี.ค. 2566
  • 1,979
กรมทะเลชายฝั่ง ศึกษาสำรวจหญ้าทะเล ในพื้นที่อ่าวขาม จ.ตรัง

วันที่ 8-12 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ได้ทำการรวบรวมตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินบริเวณแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่อ่าวขาม ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลกับมวลชีวภาพ ปริมาณคาร์บอนที่สะสมในแหล่งหญ้าทะเล โดยเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลจำนวน 5 ตัวอย่าง และตัวอย่างตะกอนดินจำนวน 13 ตัวอย่างทั้งนี้ ได้เก็บรักษาตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินไว้เพื่อเตรียมวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง