DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง นำนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านไร่ เยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

  • 28 มี.ค. 2566
  • 94
กรมทะเลชายฝั่ง นำนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านไร่ เยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก (ศวบต.) นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 26 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารจัดแสดงโครงกระดูกวาฬบรูด้าและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่องสัตว์ทะเลหายากที่พบในน่านน้ำไทย ผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พบบริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับคณะครูและนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสืบต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง