DMCR NEWS

(ประกาศรับฟังคำวิจารณ์) ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ (การจัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ในท้องที่จังหวัดกระบี่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 28 มี.ค. 2566
  • 428

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2566

สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์ 02 1427420

โทรสาร 02 143 7963

Email : pongpan.gi@dmcr.mail.go.th

ดาวน์โหลด

ร่าง ประกาศประกวด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 52
ร่าง เอกสารประกวด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.92 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 55
ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 48
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 44
ภาคผนวก ก.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 48
ภาคผนวก ข.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.46 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 49
ภาคผนวก ค.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 44
ภาคผนวก ง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.69 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 42
ภาคผนวก จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 43

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง