DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ครั้งที่ 3/2566

  • 31 มี.ค. 2566
  • 368
กรม ทช. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโกงกาง ชั้น 7 กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับบุคคลภายนอก และสำหรับชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งรายงานแผนการติดตามการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับบุคคลภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2565 และได้ร่วมกันพิจารณากรณีที่บุคคลภายนอก ขอให้กรม ทช. พิจารณาการเพิ่มรายชื่อผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานปลูกป่าชายเลน การขอปรับลดจำนวนพื้นที่การเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน การขอขยายระยะเวลาดำเนินการปลูกและบำรุงป่าชายเลน และขอขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียน โครงการ T-VER รวมทั้งยังได้หารือการปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพื้นที่เป้าหมายดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนฯ อีกด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง