DMCR NEWS

กรมทะเลชายฝั่ง สัญจรพบปะพี่น้องเครือข่ายทางทะเล พังงา-ระนอง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ปกป้องทะเลอันดามัน

  • 26 พ.ค. 2566
  • 1,179
กรมทะเลชายฝั่ง สัญจรพบปะพี่น้องเครือข่ายทางทะเล พังงา-ระนอง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ปกป้องทะเลอันดามัน

           วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จัดประชุมภาคีชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ในพื้นที่จังหวัดพังงา และระนอง โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) เป็นประธาน ในการนี้ นายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 พร้อมด้วยนายนิธิวุฒิ รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา ดร.แสงจันทร์ วายทุกข์ ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และนายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ตลอดจนนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเครือข่ายชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลทั้ง 2 จังหวัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน ณ โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการนำมาพัฒนาความรู้ในทางนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ข้อมูลระดับพื้นที่ สภาพระบบนิเวศ แหล่งทรัพยากร การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของชุมชน อีกทั้งเป็นฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
           ปัจจุบันจังหวัดระนองมีจำนวนเครือข่ายชุมชนชนชายฝั่ง 21 กลุ่ม/546 คน และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล 786 คน ส่วนจังหวัดพังงามีจำนวนเครือข่ายชุมชนชนชายฝั่ง 42 กลุ่ม/1,227 คน และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล 1,302 คน โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง การแปรรูปอาหารทะเลและป่าชายเลน เกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ กรมฯ ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ปรับตัวสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ โดยตั้งเป้าหมาย 10 ปี เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน 300,000 ไร่ พร้อมกับเชิญชวนพี่น้องเครือข่ายชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่าชายเลนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง