DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมเครือข่ายในพื้นที่ระยอง จันทบุรี และตราด จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล ปี 2566

  • 16 ก.ย. 2566
  • 83
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมเครือข่ายในพื้นที่ระยอง จันทบุรี และตราด จัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล ปี 2566

วันที่ 16 กันยายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างบริเวณชายหาด เนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล (International Coastal Cleanup) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับขยะทะเล และร่วมกันเก็บขยะชายหาด พร้อมสาธิตการคัดแยกขยะตามหลักวิชาการ ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ดังต่อไปนี้ 
 จังหวัดระยอง บริเวณหาดแสงจันทร์ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ร่วมกับเทศบาลตำบลเนินพระ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร์ จำกัด บริษัท เอสซีจีซี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มเยาวชน Youth Fund มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 130 คน รวมน้ำหนักขยะที่เก็บได้ทั้งสิ้น 318 กิโลกรัม 
 จังหวัดจันทบุรี บริเวณหาดคุ้งวิมาน ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดจันทบุรี ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เทศบาลตำบลสนามไชย เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ประชาชนในพื้นที่ นักเรียนโรงเรียนมัธยมท่าแคลงมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน  รวมน้ำหนักขยะที่เก็บได้ทั้งสิ้น 1,422 กิโลกรัม
 จังหวัดตราด บริเวณหาดสองสี ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรไม้รูด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ชุดปฏิบัติการที่ 22 หน่วยเฉพาะกิจจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด และประชาชนในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน รวมน้ำหนักขยะที่เก็บได้ทั้งสิ้น 420 กิโลกรัม
 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งเป็นตามวัตถุประสงค์หลักในส่งเสริมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง