DMCR FACEBOOK

กรม ทช. นำเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จ.ระยอง

  • 19 ก.ย. 2566
  • 330
กรม ทช. นำเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จ.ระยอง

วันที่ 18 กันยายน 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลปากน้ำประแส คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณปากน้ำประแส ได้แก่ ป่าชายเลน หญ้าทะเล ปะการัง และสัตว์ทะเลหายาก รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของขยะทะเลต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นอกจากนี้ได้พาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ ได้แก่ โรงพยาบาลรักษาสัตว์ทะเลหายาก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เป็นการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไปอย่างยั่งยืน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง