DMCR FACEBOOK

รรท.อทช. ทิ้งทวนประชุมด่วน!! คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 29 ก.ย. 2566
  • 259
รรท.อทช. ทิ้งทวนประชุมด่วน!! คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 29 กันยายน 2566 (เวลา 13.00 น.) นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม พร้อมด้วยนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และดร.แสงจันทร์ วายทุกข์ ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ตลอดจคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. และผ่านระบบ video conference

     สืบเนื่องจากมีผู้ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงดำเนินการจัดประชุมให้เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรทางทะเลแะชายฝั่ง เพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อสั่งการต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง