DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง จัดโครงการ Save Marine for my Life

  • 30 ก.ย. 2566
  • 274
กรมทะเลชายฝั่ง จัดโครงการ Save Marine for my Life

วันที่ 30 กันยายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายภาคีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน Save Marine for my Life โดยมีเป้าหมาย คือ ชุมชน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน นักเรียน ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและบทบาทหน้าที่ของภาคประชาชนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การสาธิตการจัดเก็บขยะทางทะเลโดยใช้เรือจัดเก็บขยะ กิจกรรมจัดเก็บขยะพื้นที่ป่าชายเลน การปฏิบัติการตรวจตราป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปลูกไม้ป่าชายเลน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 180 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง