DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี

  • 2 ธ.ค. 2566
  • 320
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ  บริษัท ไทยโซบิ โคเกอิ จำกัด ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ (CSR) โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จำนวน 250 ต้น มีผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 60 คน ณ บริเวณชายฝั่งทะเล  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลน ให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง