DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมสำรวจทรัพยากรปะการัง บริเวณเกาะจำ จังหวัดกระบี่

  • 2 ธ.ค. 2566
  • 432
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมสำรวจทรัพยากรปะการัง บริเวณเกาะจำ จังหวัดกระบี่

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ร่วมกับนายเกริกกฤษดา ทองแก้วสวัสดิ์ เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกระบี่ นางสาวกนกพรรณ ดำรงอ๋องตระกูล ผู้ใหญ่บ้านเกาะจำ และนายธีระ ลิ่มบุตร สมาชิก อบต. หมู่ 3 ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรปะการัง รวมทั้งติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งบริเวณเกาะจำ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผลการสำรวจเบื้องต้นพบแนวปะการังด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะจำนุ้ย โดยปะการังบริเวณดังกล่าวยังไม่พบในระบบฐานข้อมูลแนวปะการังของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผลการสำรวจเบื้องต้น ปะการังมีเกณฑ์อยู่ในระดับสมบูรณ์ดี โดยมีปะการังเขากวางเป็นชนิดเด่นในพื้นที่ และยังมีปะการังชนิดอื่นรวม 8 สกุล โดยพบว่ามีภัยคุกคามซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ได้แก่ เศษขยะประเภทเชือก เครื่องมือประมง ที่ส่งผลกระทบต่อปะการังที่เปราะบางและแตกหักง่าย ปัญหาการทิ้งสมอเรือ พบตะกอนปกคลุมปะการังบางส่วน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพื้นฐาน อุณหภูมิน้ำ 28 - 29 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31 พีพีที และค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.91 -7.94 และค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.0 - 6.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เบื้องต้นพบว่าคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1, 2 และ 4 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง และการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ศวอล จะทำการจำแนกชนิดอย่างละเอียดพร้อมทั้งจัดทำแผนที่เพื่อเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรแนวปะการังในประเทศไทย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง