DMCR NEWS

กรมทะเล ระดมความคิด คกก. กำกับ ติดตาม และประเมินการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง

  • 21 ก.พ. 2567
  • 322
กรมทะเล ระดมความคิด คกก. กำกับ ติดตาม และประเมินการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meetings) 
          ที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4 พื้นที่ ได้แก่ หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช เกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี พื้นที่ชายฝั่งตรัง จังหวัดตรัง หมู่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่เตรียมการประกาศหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง รวมทั้งพิจารณาแผนการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ แผนงานอำนวยการ แผนงานสำรวจติดตามและประเมินผล แผนงานคุ้มครองป้องกันการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แผนงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และแผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มุ่งฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ท้องทะเลไทยสืบไป

 

 

 


เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง