DMCR NEWS

กรมทะเล ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต

  • 23 ก.พ. 2567
  • 1,023
กรมทะเล  ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับบุคคลภายนอก โดยมีนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายทนุวงศ์ แสงเทียน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรชายฝั่งและป่าชายเลน นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
         ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือถึงการปรับปรุงระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการปลูกและบำรุงป่าชายเลน สำหรับบุคคลภายนอกและชุมชน  การประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จาก คาร์บอนเครดิต ในพื้นที่ต่างๆ พร้อมทั้งหารือถึงพื้นที่เป้าหมายโครงการฯ ในอนาคต นอกจากนี้กรม ทช. ได้วางเป้าหมายที่จะขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมของชุมชน ไม่น้อยกว่า 30 ชุมชน โดยการประชุมครั้งนี้ เพื่อแสดงถึงหลักการและแนวทางความร่วมมือ เพื่อพัฒนากลไกด้านเศรษฐศาสตร์ให้เกิดการดูแลป่าชายเลนอย่างยั่งยืน รวมถึงการร่วมดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยการส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และศักยภาพของภาคีเครือข่ายป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งร่วมมือกันในด้านการสื่อสาร ผลิตองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป

 

 


เขียนข่าว: จารุเดช ศรีงาม นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง