DMCR FACEBOOK

กรมทะเล จัดอบรมเพิ่มศักยภาพการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับบุคลากรในสังกัด

  • 2 เม.ย. 2567
  • 50
กรมทะเล จัดอบรมเพิ่มศักยภาพการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับบุคลากรในสังกัด

          วันที่ 2 เมษายน 2567 นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ "อบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" ประจำปี พ.ศ 2567 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2567 โดยมีนายวรพจน์ ทรัพย์เกิด ผู้ตรวจราชการกรม นายประจวบ โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการกองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการส่วนฯ ผู้อำนวยการศูนย์ทะเลและป่าชายเลน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 65 คน ณ โรงแรม RUS Hotel & Convention อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          การอบรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติภารกิจการป้องกันและปราบปรามอย่างแม่นยำ มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของการใช้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายด้านการจับกุมปราบปรามผู้กระทำความผิดควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง