DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเล

  • 9 เม.ย. 2567
  • 221
ทช. จัดประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเล

          วันที่ 9 เมษายน 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเล ครั้งที่ 1/2567 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน ประธานคณะทำงาน เป็นประธาน โอกาสนี้ ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีฯ ทช. พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรม ทช. และผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting
          การประชุมดังกล่าว ประธานได้รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเล ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 โดยฝ่ายเลขาฯ ได้รายงานเพื่อทราบถึงสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) มีการดำเนินการติดตามสถานการณ์การเกิดปะการังฟอกขาว เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์ดังกล่าวดังนี้ คือ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลอย่างต่อเนื่อง การลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงที่มีโอกาสเกิดปะการังฟอกขาว (ฤดูร้อน) พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล แจ้งเหตุ และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและสาธารณะสำหรับการเตรียมพร้อมและรับมือให้แก่ประชาชนและอ้างอิงทางวิชาการ ผ่านทางเว็บไซต์ https://thailandcoralbleaching.dmcr.go.th และส่งหนังสือแจ้งข่าวการคาดการณ์สถานการณ์การเกิดปะการังฟอกขาว ปี 2567 ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567 กรม ทช. ได้เสนอประเด็นในที่ประชุม เกี่ยวกับมาตรการฯ โดยจัดทำร่างมาตรการที่นำมาใช้เพื่อบรรเทาหรือลดผลกระทบจากสถานการณ์การฟอกขาวต่อปะการัง มีระดับการดำเนินการที่แตกต่างกัน โดยใช้แนวปฏิบัติ ลด งด และช่วย ซึ่งสามารถแบ่งการดำเนินการออกได้เป็น 3 ระดับ ซึ่งมีเงื่อนไขและการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม ได้แก่ ระดับการฟอกขาวไม่รุนแรง ระดับฟอกขาวรุนแรง และระดับการฟอกขาวรุนแรงมาก รวมถึงการเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัย เพื่อประเมินความรุนเเรงของปะการังฟอกขาวในแต่ละพื้นที่ ศึกษาชนิดของปะการังที่ทนทานและไม่ทนทานต่อการเกิดปะการังฟอกขาวในแต่ละพื้นที่  พร้อมทั้งทดลองหาวิธีการลดอัตราการตายจากปะการังฟอกขาว เช่น การย้ายปะการังบางส่วนลงไปในพื้นที่ที่เหมาะสม

 

 

 

  

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง