DMCR NEWS

กรมทะเล จัดประชุมระดับภูมิภาคทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 11

  • 22 เม.ย. 2567
  • 513
กรมทะเล จัดประชุมระดับภูมิภาคทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 11

    วันที่ 22 เมษายน 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดการประชุมระดับภูมิภาคทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมหาสมุทร ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่องาน 2nd UN Ocean Decade Regional Conference & 11th WESTPAC International Marine Science Conference ในหัวข้อ “การเร่งจัดการกับความท้าทายโดยใช้ แนวทางวิทยาศาสตร์มหาสมุทร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน 2567 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ในการนี้มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวง ทส. และดร.มิชิดะ ยุทากะ ประธานคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ (IOC) ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และเยาวชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

     สำหรับการประชุมหารือร่วมกันครั้งนี้ นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของมหาสมุทร เพราะเป็นโอกาสอันทรงคุณค่าที่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้นำเสนอ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิจัย นวัตกรรม แบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงแสวงหาความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางมหาสมุทรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เห็นเป็นรูปธรรมสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางและผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและมหาสมุทรในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อใช้ประโยชน์จากทะเลและมหาสมุทรของคนในยุคปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

  

 

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง