DMCR FACEBOOK

กรมทะเล จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2567

  • 14 พ.ค. 2567
  • 27
กรมทะเล จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2567

            วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 (เวลา 10.00 น.) ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อพ.สธ.-ทช.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และคณะ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในสังกัด ทช. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. และการประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom meeting
            การประชุมดังกล่าวได้สรุปผลการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ.-ทช. ในปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ซึ่งกรม ทช. มีโครงการที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ทั้งสิ้นจำนวน 18 โครงการภายใต้ 3 กรอบการดำเนินงาน 6 กิจกรรมตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. โดยโครงการต่างๆ ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการ ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง จัดเตรียมวัสดุ และดำเนินการในส่วนแรกในรอบ 6 เดือน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผน คิดเป็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานหน้าร้อยละ 50 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันเพื่อพิจารณา แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ.-ทช. ตามแผนแม่บทฯ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด อีกทั้งทบทวนและปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) ของกรม ทช. ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปี 2567 และพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2568 รวมทั้งการแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรม ทช. เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-ทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง