DMCR FACEBOOK

กรมทะเล ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ปลูกป่าชายเลน 1,000 ต้น เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในพื้นที่ป่าชายเลนท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

  • 14 พ.ค. 2567
  • 53
กรมทะเล ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ปลูกป่าชายเลน 1,000 ต้น เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในพื้นที่ป่าชายเลนท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

          วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในการนี้ ผอ.สอป. ผอ.สอช. ผอ.ศบปล.จ.พังงา ผอ.ศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สทช.6 พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย อำเภอตะกั่วป่า กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 เทศบาลตำบลบางนายสี มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา และประชาชนจิตอาสา รวม 60 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 1,000 ต้น ในพื้นที่ป่าชายเลนท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชน ได้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของป่าชายเลน และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง