DMCR NEWS

รองอธิบดี ทช. ร่วมโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

  • 15 พ.ค. 2567
  • 267
รองอธิบดี ทช. ร่วมโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รอง อทช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. เข้าร่วมโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดย ได้รับเกียรติจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด กระทรวง ทส. กระทรวง กษ. และกระทรวง ยธ. รวมไปถึงกลุ่มผู้ก้าวพลาดจากกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก ตลอดจนพี่น้องประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้ก้าวพลาดที่กระทรวงยุติธรรมดูแลได้มีโอกาสทำงานสาธารณประโยชน์และบริการสังคมอันจะเป็นการชดเชยความผิดที่ได้กระทำให้กับสังคม ซึ่งเป็นการนำพลังของผู้ก้าวพลาดมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้พื้นที่ต่างๆของประเทศมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยได้จัดกิจกรรมการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว การขุดลอกคูคลองพัฒนาแหล่งน้ำ การขุดลอกท่อระบายน้ำ และการเก็บขยะตามพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางของขยะในทะเล ที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก ระบบนิเวศ และมนุษย์ ในโอกาสนี้ รองอธิบดีฯ ได้ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (ต้นรวงผึ้ง) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณดังกล่าว อีกด้วย

 

 

 

เขียน: จารุเดช ศรีงาม นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: ณัฏฐพล หนูเทศ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง