DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ หารือแนวทางการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตสำหรับชุมชน

  • 24 พ.ค. 2567
  • 549
กรมทะเล ร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ หารือแนวทางการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตสำหรับชุมชน

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 นายทนุวงศ์ แสงเทียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน นางสาวชุติมา แจงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและจัดการคาร์บอนเครดิต และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ นำโดยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ นายเอนก บัวนาเมือง คณะกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ  พร้อมคณะผู้แทน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสำนักงานอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช. 
          การประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน โดยการขับเคลื่อน การประสานงาน กำหนดแผนการดำเนินงาน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพ และรายได้เสริม จากการพึ่งพิง และใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน ต่อไป

 

 

 

เขียนข่าว: จารุเดช ศรีงาม นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง