DMCR FACEBOOK

กรม ทช. สำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากพร้อมการตรวจประเมินสุขภาพโดยการสำรวจทางอากาศ

  • 5 มิ.ย. 2567
  • 72
กรม ทช. สำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากพร้อมการตรวจประเมินสุขภาพโดยการสำรวจทางอากาศ

            วันที่ 2-5 มิถุนายน 2567 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางปฏิบัติงานสำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากพร้อมการตรวจประเมินสุขภาพโดยการสำรวจทางอากาศด้วยเครื่องบินเล็กแบบปีกตรึงด้วยวิธี Line Transect ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตและพังงา ผลการปฏิบัติงานสำรวจ พบสัตว์ทะเลหายากจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ 1) พะยูน พบบริเวณเกาะยาวใหญ่และอ่าวป่าคลอก พฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูง 4-5 ตัว โดยเป็นคู่แม่-ลูก จำนวน 2 คู่ 2) เต่าทะเล จำนวน 20-30 ตัว กระจายอยู่ทั่วไปตามแนวชายฝั่งอ่าวป่าคลอก เกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ โดยพบพฤติกรรมการผสมพันธ์ุของเต่าทะเล จำนวน 2 คู่ และ 3) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ พบจำนวน 3 ฝูงๆละ 7-8 ตัว บริเวณเกาะยาวน้อยและเกาะหมาก ผลการตรวจประเมินสุขภาพจากการสังเกตด้วยสายตาระยะไกล พบว่าสัตว์ทะเลหายากมีสุขภาพโดยรวมสมบูรณ์แข็งแรง และพบรอยแผลที่บริเวณด้านหลังของพะยูนซึ่งเกิดจากพฤติกรรมฝูงตามธรรมชาติโดยข้อมูลและภาพถ่ายจะนำมาใช้ในการประเมินจำนวนประชากร วิเคราะห์ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ จ. ภูเก็ตและพังงาต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง