DMCR FACEBOOK

กรมทะเล พบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์เรื่องการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน และการประเมินความโปร่งใสและรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

  • 11 มิ.ย. 2567
  • 100
กรมทะเล พบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์เรื่องการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน และการประเมินความโปร่งใสและรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

             วันที่ 11 มิถุนายน 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (สลก.) โดยมีนางข้อดี้เย๊าะ พรชัย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สทช.3) และนายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (สลก.) พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าพบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน และการประเมินความโปร่งใสและรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ทั้งนี้มีการบรรยายเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ประจำปี 2567 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการต่อต้านการทุจริต เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน อีกทั้งได้มีชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเกี่ยวกับการประเมิน ITA รวมถึงสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัดตามการประเมิน ITA ของ ทช.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง